Inge Beernaert, financieel expert

Waarom verzamelen we gegevens?

 

Het verwerken van uw persoonsgegevens (dat is alle informatie aan de hand waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld met behulp van redelijke middelen) is nodig voor het nakomen van onze zakelijke relatie, om uw en mijn rechtmatige belangen te beschermen en om geldende financiële en wettelijke verplichtingen na te leven.

Wanneer u deze site bezoekt, gaat u akkoord met het verzamelen, opslaan, gebruik, openbaarmaking en ander gebruik van uw persoonsgegevens zoals in dit privacybeleid omschreven staat.

 

Wanneer delen we gegevens met derden?

 

Indien het noodzakelijk is om vooropgestelde doeleinden te verwezenlijken, zullen de persoonsgegevens van klanten worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Inge Beernaert bv verbonden zijn. Inge Beernaert bv doet al het mogelijke zodat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van sitebezoekers of mensen die enkel inschrijven op onze nieuwsbrieven worden niet gedeeld met derden.

 

Welke gegevens gebruiken we?

 

Het eerste soort informatie is niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie over bezoekers van deze site. Daarbij is Inge Beernaert bv niet op de hoogte van de identiteit van een gebruiker. Bij de niet-persoonsgegevens die worden verzameld, kan het gaan om samengevoegde gegevens over uw gebruik (pagina's die u hebt bekeken, links die u hebt geklikt, enz.) en technische gegevens die door uw apparaat worden doorgegeven, zoals software- en hardwaregegevens (bijv. de browser en het besturingssysteem dat uw apparaat gebruikt, uw taalvoorkeur, regio, … ). Deze informatie wordt gebruikt om de functionaliteit van deze site te verbeteren.

Het tweede type informatie betreft persoonsgegevens. Dit is individueel identificeerbare informatie aan de hand waarvan een persoon kan worden achterhaald, al dan niet met een redelijke inspanning. Bij dit type informatie gaat het om aanvragen die u bijvoorbeeld doet via het vrijwillig invullen van een formulier.

 

Wat we met die informatie doen?

 

Inge Beernaert bv verhuurt of verkoopt identificeerbare informatie van sitebezoekers niet aan derden.

Wij gebruiken niet identificeerbare verzamelde gegevens en persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om technische informatie te geven en om te reageren op uw eventuele problemen.
 • Om met u te communiceren en om u op de hoogte te houden van updates en services.
 • Om services en producten te verkopen (zie 'marketing' voor meer informatie).
 • Voor statistische en analysedoeleinden, zodat wij deze site kunnen verbeteren.

Behalve voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld, kunnen wij ook persoonsgegevens delen met vertrouwde externe leveranciers, die mogelijk in andere rechtsgebieden over de hele wereld zijn gevestigd. Dit kan gebeuren voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van bepaalde producten en services.
 • Om reclameaanbiedingen te doen met betrekking tot onze services.
 • Om onderzoek te doen, technische diagnoses te stellen of analyses uit te voeren.

Inge Beernaert bv kan ook informatie openbaar maken als we in goed vertrouwen geloven dat het nuttig of redelijkerwijs noodzakelijk is om deze informatie te delen om:

 • Van toepassing zijnde wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken na te leven.
 • Beleidsmaatregelen (inclusief deze overeenkomst) te handhaven en mogelijke schendingen daarvan te onderzoeken.
 • Illegale activiteiten of andere overtredingen, vermeende gevallen van fraude of problemen met de veiligheid te onderzoeken, op te sporen, te voorkomen of aan te pakken.
 • Onze rechten om onszelf te verdedigen tegen juridische claims vast te stellen en uit te oefenen.
 • Te voorkomen dat de rechten, eigendommen of veiligheid van Inge Beernaert bv, klanten, gebruikers of een derde worden geschaad.
 • Samenwerking met wetshandhavingsinstanties en/of in geval dat het nodig is om intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten uit te oefenen.

 

Wat zijn uw rechten?

 

U hebt als bezoeker van deze site, als klant, leverancier of relatie verschillende rechten in verband met uw persoonsgegevens. Zo kunt u:

 • Vragen om bevestiging over of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt en toegang vragen tot uw opgeslagen persoonsgegevens, samen met aanvullende informatie.
 • Vragen om een overzicht van de persoonsgegevens die u vrijwillig aan mij hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en leesbaar formaat.
 • Inge Beernaert bv verzoeken de persoonsgegevens die wij van u in bezit hebben, te corrigeren.
 • Ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens.
 • Verzoeken het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie. Voor België is dat de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.

Deze rechten zijn echter niet absoluut en kunnen onderhevig zijn aan Inge Beernaert bv's eigen rechtmatige belangen en wettelijke vereisten.

Als u een van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen of meer informatie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met ons.

 

Hoe lang bewaren we gegevens?

 

Inge Beernaert bv bewaart uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om services te leveren en om wettelijke verplichtingen na te leven, geschillen te beslechten en deze beleidsmaatregelen te handhaven.

Bij het bepalen van de bewaartermijnen wordt er rekening gehouden met het type informatie dat wordt verzameld en met het doel waarvoor die informatie wordt verzameld, met het oog op de vereisten die van toepassing zijn op de situatie en de noodzaak om verouderde, ongebruikte informatie zo snel mogelijk te vernietigen.

Inge Beernaert bv houdt archieven bij met persoonsgegevens van klanten, documenten over het leveren van services, berichten en andere zaken zoals dit door wetten en regels wordt vereist. 

Wij kunnen onvolledige of onjuiste informatie te allen tijde en naar eigen inzicht corrigeren, aanvullen of verwijderen.

 

Cookies op deze site?

 

Inge Beernaert bv (en de partners waarmee we samenwerken) gebruikt cookies en andere analysetechnieken wanneer u deze site bezoekt.

Een 'cookie' is een bestandje dat een website aan uw browser doorgeeft wanneer u een pagina bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen ze u helpen door u efficiënt van pagina naar pagina te laten navigeren, door bepaalde functies automatisch te activeren, door uw voorkeuren te onthouden en door de interactie tussen u en Inge Beernaert bv sneller en gemakkelijker te laten verlopen.

Cookies kunnen ook gebruikt worden om ervoor te zorgen dat de advertenties die u te zien krijgt, afgestemd zijn op uw interesses.

Inge Beernaert bv maakt gebruik van twee types functionele cookies:

 1. Sessiecookies, die slechts tijdelijk worden opgeslagen tijdens een internetsessie, zodat u het systeem normaal kunt gebruiken. Deze cookies worden van uw apparaat verwijderd als de browser wordt afgesloten.
 2. Permanente cookies, die alleen door deze site worden gelezen, voor een bepaalde periode op uw computer worden opgeslagen en niet worden verwijderd als de browser wordt afgesloten. Deze cookies worden gebruikt als wij voor herhaalbezoeken moet weten wie u bent, zodat uw voorkeuren bijvoorbeeld kan worden bewaard.

Inge Beernaert bv maakt geen gebruik van 'cookies van derden'.

Onze cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan uw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld.

U kunt cookies verwijderen door de instructies van uw browserinstellingen te volgen, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het gebeuren dat bepaalde functies op onze site niet goed werken en kan uw ervaring online beperkt zijn.

Omdat deze site enkel noodzakelijke-functionele cookies gebruikt, dient dit niet geaccepteerd te worden bij bezoek. U krijgt daarom geen pop-up, slide-in of hello-bar te zien die naar uw goedkeuring hengelt. Om dat mogelijk te maken hebben wij bijv. Google Analytics vervangen door het privacyvriendelijke Simple Analytics.

 

Verzameling van informatie op andere sites?

 

Ons beleid gaat uitsluitend over het gebruik en de openbaarmaking van informatie die Inge Beernaert bv van u verzamelt. Als u gegevens aan andere partijen of op andere sites op het internet vrijgeeft (bijv. door op een externe link vanaf ingebeernaert.be te klikken), kunnen er andere regels van toepassing zijn. Daarom is het goed dat u de privacyvoorwaarden doorneemt van alle externe partijen waaraan u informatie verstrekt.

Deze verklaring is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die wij niet beheren of van personen die wij niet in dienst hebben, inclusief de externe partijen waaraan Inge Beernaert bv informatie verstrekt zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

 

Hoe beschermen wij uw gegevens?

 

Inge Beernaert bv gebruikt Microsoft Office 365 en MailerLite om gegevens op te slaan. Wij gebruiken waar mogelijk steeds twee-factor authenticatie om toegang veilig te stellen.

 

Gegevens buiten de Europese Economische Ruimte? 

 

Sommige servers waarop gegevens bewaard worden zijn buiten de EER gevestigd. In dergelijke gevallen delen we uw gegevens alleen met landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd als landen die gegevensbescherming op een adequaat niveau bieden. Indien dat niet mogelijk is, sluiten we een overeenkomst om gegevensbescherming op een betrouwbaar niveau te garanderen.

 

Hoe uw gegevens voor marketingdoelen gebruikt worden?

 

Inge Beernaert bv kan uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer … gebruiken om reclame over onze services aan te bieden, als we denken dat dit interessant is voor u. 

Uit respect voor uw recht op privacy krijgt u telkens ook de mogelijkheid om aan te geven dat je in de toekomst geen reclameaanbiedingen meer van Inge Beernaert bv wilt ontvangen. Als u afmeldt, worden uw gegevens uit onze ontvangerslijst verwijderd.

Let op: als u hebt uitgeschreven voor onze reclamemails, kan Inge Beernaert bv andere belangrijke mails sturen waarvoor u niet de mogelijkheid hebt om uit te schrijven. Hierbij kan het gaan om serviceberichten of administratieve mededelingen.

 

Wat als de vennootschap verandert?

 

Inge Beernaert bv kan informatie delen in geval van een zakelijke transactie (bijv. de verkoop van een aanzienlijk deel van ons bedrijf, een fusie, een consolidatie of de verkoop van activa). Mocht zo'n geval zich voordoen, dan neemt de begunstigde of de overnemende onderneming de rechten en plichten op zich zoals die staan vermeld in dit privacybeleid.

 

Hoe we met de gegevens van minderjarigen omgaan?

 

Inge Beernaert bv begrijpt hoe belangrijk het is om de privacy van kinderen te beschermen, zeker online. Deze site is niet bedoeld voor of gericht op kinderen. Onder geen beding zal het gebruik van onze services door minderjarigen toestaan zijn, als zij hiervoor geen voorafgaande toestemming hebben van een ouder of wettelijke voogd. Inge Beernaert bv verzamelt niet opzettelijk de persoonsgegevens van minderjarigen. Als een ouder of voogd ontdekt dat zijn of haar kind zonder toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt, dient hij of zij contact met ons op te nemen via inge@ingebeernaert.be.

 

Wat met updates of wijzigingen van dit privacybeleid?

 

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek aan te passen of te herzien. Wezenlijke veranderingen worden onmiddellijk van kracht op het moment dat het herziene privacybeleid wordt gepubliceerd.

De versie wordt hieronder weergegeven. Als u na de kennisgeving van dit soort wijzigingen op onze website gebruik blijft maken van deze site, een nieuwsbrief of onze diensten, betekent dit dat u deze wijzigingen erkent en goedkeurt en dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze wijzigingen.

 

Voor het laatst gewijzigd op 30 juli 2023